อำพลฟูดส์ เพื่อสังคม

อำพลฟูดส์ เพื่อสังคม

Corporate Social Responsibility

อำพลฟูดส์ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านหลากหลายโครงการที่ช่วยสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร โครงการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวล และธนาคารขยะ เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการนั้นมุ่งเน้นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จากความสำเร็จดังกล่าว ทำให้ อำพลฟูดส์ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้นำนวัตกรรมอาหารที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่ง

Recycle Bank ธนาคารขยะ

การดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตของอำพลฟูดส์ จะเกิดขยะทั้งประเภทขยะมูลฝอยและขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ หรือขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ ..

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการกล่องวิเศษ

"โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box)" โดยบริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นโครงการที่ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยก..

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bio Gas การผลิตก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) หรือไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) โดย..

ข้อมูลเพิ่มเติม

Food Waste

โครงการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร (Food Waste) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร (Food Waste Biogas System) ของบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ..

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wood Pellet เชื้อเพลิงชีวะมวลอัดเม็ด

เนื่องจากทาง บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มีใยมะพร้าวซึ่งเป็นชีวมวลที่ได้จากการเตรียมวัตถุดิบจำนวนมาก  ในช่วงแรกใช้วิธีการนำไปเผาในเครื่องกำ..

ข้อมูลเพิ่มเติม

Gasification พลังงานทดแทนจากชีวมวล

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (Biomass Gasification) เป็นกระบวนการที่ทำให้องค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิงชีวมวล เปลี่ยนรูปไปเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที..

ข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2019 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X