ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Press News & Events

"อำพลฟูดส์" ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น HR Coach มืออาชีพ

2018-01-13 14:40:32

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็น HR Coach มืออาชีพในสัมมนาวิชาการ "เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach มืออาชีพยุค AEC" ซึ่งจัดขึ้นโดย นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 6 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.สาธิต ปิติวรา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
ดร.ธิติวรรณ สินธุ์นอก ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์องค์กรชั้นนำ

เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิติวรา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา และดร.ธิติวรรณ สินธุ์นอก ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์องค์กรชั้นนำ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสัมมนา วิชาการ"เมล็ดพันธุ์ HR การเรียนรู้สู่การเป็น HR Coach มืออาชีพยุค AEC" เป็นกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาองค์การ และการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ รุ่นที่ 6 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเป็น การใช้ทักษะการ Coach ที่เป็นยอมรับมากขึ้นในวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการสร้างความพร้อมในบุคลากรในองค์กรให้เกิดความพร้อมก่อนเข้าสู่การเป็น AEC ในช่วงปลายปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ มณีวงษ์ ประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและอดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก และผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า 100 คน

กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์
 • สำนักงานใหญ่ :
  392/56-57 ซอยปรีชาพาณิชย์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โรงงานนครปฐม :
  57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
 • โรงงานราชบุรี :
  103 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
 • โทรศัพท์ส่วนกลาง
  +66(0) 2622-3434 (auto)
  +66 (0) 2811-8550-3
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  +66(0) 2622-3838
 • สำนักประชาสัมพันธ์
  +66(0) 2622-3737
 • โทรสาร
  +66(0) 2226-1829
  +66 (0) 2420-4781
 • สายงานขายและการตลาด
  kritsada@ampolfood.com
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  export@ampolfood.com
 • แผนกประชาสัมพันธ์
  pr@ampolfood.com
Copyright © 2020 Ampol Food Processing Ltd. All Rights reserved.
Menu
X